Rapport från Vitiligodagen 2014

Rapport från Dr Mats J Olsson

Bäste medlemmar av Vitiligoförbundet samt övriga läsare,

Jag hoppas att ni haft en bra och givande sommar!

Lördagen den 24 maj i år, en vacker sommardag då solen stod högt på himmelen, hade Vitiligoförbundet sitt årliga möte. Mötet var välbesökt och mycket lyckat och jag vill passa på att summera delar av denna dag för er som var där och för er som inte kunde komma.

Dagen omfattade många moment och aktiviteter, med bl.a. styrelsemöte, mingelstunder, frågestunder, musikunderhållning, utställning etc., som styrelsen arrangerar. Men jag begränsar denna summering till de rent medicinska/vetenskapliga delarna där jag varit aktiv.

I stort var den vetenskapliga delen indelad i en 1. Inledning, 2. Provtagning samt 3. Föredrag om behandlingar samt frågesession.

1. I inledningen beskrev jag hur allvarligt vitiligo är för många drabbade och visade på flera internationella studier som rapporterar om den ökade psykosociala börda många drabbade känner, samt negativ påverkan på livskvalitén. Det är viktigt att understryka dessa samband, samt låta det komma till allmän kännedom. Allt detta så att sjukvård och politiker tar sjukdomen på allvar.

I inledningen beskrev jag också komplexiteten i vitiligo, där ett flertal olika gener och miljöfaktorer samverkar vid utlösande och utveckling av sjukdomen. Jag visade även exempel på gener som också är involverade i andra så kallade autoimmuna sjukdomer, där det finns association/koppling mellan dessa sjukdomar och vitiligo. Dock är vitiligo i de flesta fall sporadisk, så jag vill poängtera att ni inte skall känna någon oro att drabbas av någon annan autoimmun åkomma bara för att ni har vitiligo. Med autoimmun sjukdom menas att det egna (auto) immunförsvaret angriper viss specifik struktur på en cell. I vitiligo är det de pigmentproducerande melanocyterna i huden som angrips och resultatet blir en ljus fläck där pigmentcellerna (melanocyterna) då går förlorade och därmed kan inget pigment produceras i området.

Då vi har en stor pågående studie för att kartlägga de gener som specifikt är involverade i initiering och utveckling av vitiligo, samt ämnade att ta prover på mötet från de som ville vara med i studien så beskrevs också celler, gener och immunförsvar mer i detalj.

2. Provtagning/studie. Sedan en tid tillbaka har jag ett samarbete med Dr. Richard Spritz som är Professor och Director för Human Medical Genetics and Genomics Program, University of Colorado, USA. Dr. Spritz som är absolut världsledande på att studera/kartlägga vilka gener som är involverade i vitiligo var inbjuden att dels prata om forskningen samt också erbjuda deltagande i studien för de som vill medverka. Dr. Spritz illustrerade hur generna och dess uttryck spelar in i utveckling av vitiligo. Han visade också på ett antal gener som redan var identifierade (som ”vitiligogener”) samt på vilket sätt några av dessa också kunde spela in i andra autoimmuna sjukdomar.

Det var många som önskade delta i studien och provtagningen var ett enkelt salivprov i ett för endamålet specifika provrör. Vi är mycket tacksamma för att så många kunde medverka i studien och detta kommer att ge svar på om den vitiligo som de som bor i Sverige är drabbad av har samma eller annorlunda genetiska orsaker än de i andra länder där prover redan är tagna. Materialet kommer också att ge bättre statistiskt underlag på de redan insamlade proverna från andra länder och i förlängningen en mer exakt förståelse för vad som orsakar vitiligo samt bättre behandlingsmöjligheter.

Proverna analyseras just nu vid University och Colorado och vid nästa årsmöte bör vi ha resultat att rapportera.

3. I sista sessionen gick jag igenom bland annat medicinsk och kirurgisk (transplantation av pigmentceller) behandling och beskrev när och hur de olika behandlingstyperna kan användas. Jag visade också rapporter från studier som visar att en kombination av två behandlingar oftast är bättre än en enskild, samt att det oftast behövs någon form av UV-ljus för att förbättra effekten av en medicinsk/farmakologisk behandling. Jag kan tyvärr inte rekommendera behandlingar i denna text eftersom alla individer är olika och det behövs en grundlig undersökning för att kunna avgöra vilken behandling kan vara lämpligast att börja med i en specifik individ. Vad jag dock kan nämna är att det finns studier (som jag redogjorde för på mötet) som visar på att antioxidativ behandling (så som Vitamin C, Vitamin E, Betakaroten och Selen), har visat sig vara positivt i kombination med ljusbehandling (UVB). Dock bör det poängteras att gränsvärden aldrig får överstigas eftersom fettlösliga vitaminer kan ackumuleras i fettvävnad.

Jag gick också igenom några experimentella behandlingar för vitiligo som är under studie, men där det är för tidigt för att uttala sig om de kliniska effekterna ännu.

Föredraget avslutades med en frågestund där både jag och Dr. Spritz svarade på frågor från deltagarna.

Avslutningsvis vill jag passa på att tala om att jag ännu inte vet exakt när Vitiligo Center kommer att öppna igen, men en nyöppning ligger i planen. Det kommer dagligen in mycket e-mail och brev från hela världen till Vitiligo Center och jag hoppas att ni har överseende med att vi i dagsläget inte har möjlighet att besvara mer än en fraktion av dessa. Däremot kommer alla våra tidigare patienter samt alla medlemmar av Vitiligoförbundet att få ett utskick/meddelande när verksamheten återupptas.

I dagsläget går min tid åt till ett VINNOVA finansierat projekt i samverkan med Lunds Universitet där vi studerar pigmentceller och dess överlevnad och funktion i vävnad, samt att jag skriver på en ny Vitiligobok tillsammans med några internationella kollegor.

Jag vill också passa på att berömma Vitiligoförbundet och dess styrelse för dess arbete med att synliggöra vitiligo samt att möjliggöra ett nätverk för de drabbade. Men förbundet klarar inte detta utan dess medlemmar och jag vill härmed tala om hur viktigt det är med ert stöd och medverkan. Om ni inte redan är medlemmar upplyser jag er om den fantastiska möjligheten att bli medlem se: http://vitiligoforbundet.se/medlem/bli-medlem/ . För er som är medlem och vill stödja mer eller för er som inte vill bli medlem men vill stödja i alla fall, vill jag upplysa om möjligheten att donera en slant till denna ideella (non-profit) förening som jobbar mot en bättre framtid. Ingen donation är för liten och Vitiligo förbundets postgiro nr är 111 04 61-9.

Jag önskar er en trevlig höst och en fin vinter, så ses vi kanske till våren!

Med bästa hälsning,

Dr Mats J Olsson

Till hemsidan

Tack all ni medlemmar som trotsade sommarvädret och var med på Vitiligodagen! Tack vare ER! Så blev det succe och vi genomförde flera milstolpar! Vi har slagit rekord i antal medlemmar. Vi har slagit rekord i antal besökare på en Vitiligodag. Vi slog rekord i antal sponsorer. Vi hade den främste forskaren på området – Dr Richard Spritz – som åkt ända från Colorado för att berätta om forskningsläget. Dessutom är vi nu med i ett internationellt forskningsprojekt som kan ge oerhört viktig data om Vitiligo. Det möjliggjorde NI! Genom att delta på dagen och dessutom – villigt – lämna era prov!
STORT TACK!
Vi ses nästa år!
//Peter Björk, ordförande

Tone och John

Tone och John Norum bjöd på fantastisk musik!

 

Stort TACK till alla Vitiligodagens (Lotteriet) sponsorer:

Sponsorer

Vi är väldigt glada över att Dr Mats J. Olsson kommer till Vitiligodagen och berättar om sitt forskningssamarbete tillsammans med en amerikansk kollega, Dr Richard Spritz, från Colorado. Dr. Spritz är världsledande i genetiska studier och kartläggning av bakgrunden/orsaken till vitiligo.

Alla deltagare erbjuds att delta i en studie med ett enkelt salivprov. Utifrån detta kan man sedan statistiskt se vilka faktorer som kan tänkas ligga till grund för utvecklingen av vitiligon och därigenom i förlängningen utprova nya verksamma mediciner. Detta är ett unikt tillfälle att få forskningen att ta ett steg framåt och komma närmare orsaken till sjukdomen!