Våra stadgar

§ 1 Förbundets namn och ställning
Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte i Uppsala.

§ 2 Förbundets mål
Alla med vitiligo ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar Svenska Vitiligoförbundet för ökade satsningar på forskning, för bättre vård och behandling och genom information och opinionsbildning i Norden. Med många aktiva medlemmar som stöder varandra i en stark gemenskap kommer vi att nå målet.

§ 3 Förbundets syfte
Förbundet skall arbeta för bättre vård- och behandlingsmöjligheter som kan främja medlemmarnas möjligheter att få ett större välbefinnande i sin sjukdom genom;
• att verka för upplysning och information om vitiligo
• att fortlöpande informera om de metoder som finns för behandling
• att informera om den forskning som bedrivs och på ett aktivt sätt främja den
fortsatta forskningen
• att informera om hur man lever med och bemöter sin omgivning kring sjukdomen
• att genom upplysning skapa kunskap om vitiligo hos beslutsfattare, allmänhet, politiker, sjukvård, skolor och andra instanser
Svenska Vitiligoförbundet stöder forskningen kring Vitiligo. Ökad forskning är en förutsättning för att kunskapen om de bakomliggande faktorerna för sjukdomen ska framkomma och därigenom kunna ge helt nya möjligheter att behandla varje patient på ett säkrare, effektivare sätt.

§ 4 Förbundets uppgifter
Förbundet skall:
• skapa god sammanhållning mellan medlemmarna, bl a genom regelbundna träffar och/eller andra informationsutbyten.
• informera medlemmarna om sin verksamhet och annat av intresse som rör vitiligo, t.ex. genom att kontinuerligt uppdatera nya rön på www.vitiligoforbundet.se, upprätta informationsblad och kanske, i en framtid, ge ut en tidning
• ha kontinuerlig kontakt och därigenom informera/kommunicera om vitiligo till läkemedelsföretag, företag inom näringslivet, till andra viktiga politiskt tillsatta personer, samt även Folkhälsoinstitutet för att därigenom få möjlighet till donationer, sponsormedel etc som genom föreningens namn används för att tillföra forskning ökade bidrag och även bidra till föreningens arbete och på så sätt tillfalla medlemmarna.
• fördela de medel som inkommit genom exempelvis sponsring och medlemsavgifter till produktion av information, forskning, föreläsningar och annat som främjar och ökar insikter och kunskaper kring vitiligo.
• sprida information om vitiligo till läkare i hela Norden så att drabbade har en större chans att mötas av förståelse vid uppsökande av vård och/eller frågor kring sin sjukdom.
• bidra till medlemmarnas ökade välbefinnande, trots sin sjukdom, genom ökad kunskap kring de metoder som står till buds och med vetenskapligt dokumenterade råd.
• främja/skapa möjlighet/förutsättningar för medlemmar att bilda egna, underliggande föreningar till Svenska Vitiligoförbundet.
• vara med och påverka beslut som tas i landsting etc. som påverkar behandlingsställen/behandlingsmetoder (ljusbehandling etc.) för vitiligopatienter.
Minst 80% av Svenska Vitiligoförbundets intäkter skall gå till dessa ändamål.

§ 5 Organ
Förbundets organ är
• årsmötet (ordinarie och extra)
• styrelsen
• de arbetsgrupper som styrelsen utsett • revisorerna
• valberedningen.

§ 6 Medlemskap
Erbjudande om medlemskap är öppet för alla i Norden. Ordinarie medlem är var och en som antingen har vitiligo själv eller är anhörig.
Vill man vara med av andra skäl, blir man stödmedlem. Stödmedlemmar har ingen rösträtt. Hedersmedlem. Årsmötet kan välja in personer som har särskilda
förutsättningar att bidra till att förbundet fyller sitt syfte (hedersmedlemmar). Hedersmedlemmar har samma rättigheter som ordinarie medlemmar.

§ 7 Rösträtt
Vid ett årsmöte har varje medlem en röst. En medlem kan ge en annan medlem fullmakt att rösta för henne eller honom. Ingen får dock rösta för mer än en medlem utöver sig själv.

§ 8 Årsmötet
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundet fattar där beslut med enkel majoritet.

§ 9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den 30/4. Styrelsen bestämmer tid och plats. Motioner skall lämnas in till styrelsen senast den 31/3. Styrelsen skall senast två veckor före årsmötet lägga ut kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag från styrelsen samt motioner på webbsidan http://www.vitiligoforbundet.se.
Det ordinarie årsmötet skall behandla följande frågor:
• Kallelse och dagordning
• Val av ordförande för mötet
• Val av sekreterare för mötet
• Val av två justerare och rösträknare
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret
• Ansvarsfrihet för styrelse
• Val av styrelseledamöter enligt § 11
• Val av två revisorer
• Val av valberedning
• Budget för det innevarande räkenskapsåret
• Medlemsavgift för det innevarande räkenskapsåret
• Styrelsens förslag
• Enskilda medlemmars motioner
• Övriga frågor

§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas för att behandla en viss fråga på initiativ av styrelsen, revisorerna eller valberedningen eller efter en skriftlig begäran av minst tio medlemmar. Styrelsen bestämmer tid och plats. Inget extra årsmöte får dock hållas inom trettio dagar före eller efter ett ordinarie årsmöte. Kallelse skall skickas ut senast tre veckor före det extra årsmötet. I kallelsen skall styrelsen redogöra för den fråga som skall behandlas och ge sin syn på den. Det extra årsmötet skall behandla följande frågor:
• Kallelse och dagordning
• Val av ordförande för mötet
• Val av sekreterare för mötet
• Val av två justerare och rösträknare
• Den eller de frågor som mötet kallats för att behandla

§ 11 Medlemsträffar
Styrelsen skall ordna medlemsträffar dit alla medlemmar bjuds in. Andra intresserade bjuds in i den utsträckning styrelsen bestämmer. Medlemsträffar kan vara diskussionskvällar, seminarier, konferenser och fester. På dessa möten fattas inga beslut om förbundets verksamhet.

§ 12 Styrelse
Styrelsen skall bestå av högst nio ledamöter och två suppleanter. Ordföranden och vice ordföranden väljs på ett år och de övriga ledamöterna på två år.

§ 13 Styrelsemöten och styrelsebeslut
Styrelsen skall verkställa de beslut som medlemmarna fattar vid årsmöten. Ordföranden skall kalla styrelsen till sammanträden. Styrelsen skall genomföra fyra ordinarie styrelsemöten per år. Extra styrelsemöten kan sammankallas av var och en av de ordinarie ledamöterna genom skriftlig kallelse senast tre veckor i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Dessa är underställda styrelsen och skall lämna rapport till styrelsen om sin verksamhet och ekonomi minst en gång varje år.

§ 15 Medlemsregister
Styrelsen skall utse en styrelseledamot som skall föra ett medlemsregister och hålla det aktuellt.

§ 16 Information till icke-medlemmar
Icke-medlemmar kan prenumerera på förbundets information mot en avgift som styrelsen bestämmer.

§ 17 Protokoll
Vid årsmöten och styrelsesammanträden skall protokoll föras och övrigt vanlig föreningspraxis tillämpas.

§ 18 Firmateckning
Förbundets firma tecknas av styrelsen i dess helhet, var för sig av ordföranden, vice ordföranden och kassören, eller av en annan styrelseledamot som har fått fullmakt av styrelsen.

§ 19 Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari-31 december.

§ 20 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper skall årsmötet för ett år i taget utse en revisor. Revisorn skall varje år lämna en revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret.

§ 21 Valberedning
Årsmötet skall för ett år i taget utse en valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen skall förbereda årsmötets val.

§ 22 Avgifter
Ordinarie medlemmar och stödmedlemmar skall betala den medlemsavgift och de övriga avgifter som årsmötet har fastställt. Medlemsavgiften skall betalas senast den 25/2 varje år. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

§ 23 Utträde
En medlem som önskar gå ur förbundet skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. En medlem som inte har betalat sina avgifter till förbundet för ett räkenskapsår och trots påminnelse inte betalar anses ha gått ur förbundet. En medlem som har gått ur förbundet har inte någon andel i förbundets tillgångar.

§ 24 Uteslutande av medlem
Medlem som inte följer föreningens stadgar och inte korrigerar sitt beteende efter uppmaning från styrelsen eller av styrelsen utsedd förmedlare samt medlemmar som går ut och på ett destruktivt och för förbundet och dess övriga medlemmar menande sätt baktalar verksamheten i press eller så att det kommer ut i allmän domän på annat vis, utesluts ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem tas på styrelsemöte.

§ 25 Stadgeändring
Beslut om ändring av förbundets stadgar skall fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte. För ett beslut om stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för ändringen.

§ 26 Förbundets upplösning
Ett beslut om att upplösa förbundet skall fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte. För ett beslut om upplösning krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för upplösningen. Det sista årsmötet skall också besluta om hur förbundets tillgångar skall disponeras.